Werkwijze Hoogwaterbeschermingsprogramma

Als alliantie Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werken we samen om dijken, sluizen en gemalen te versterken. Over de werkwijze van het HWBP hebben we afspraken gemaakt.

Bij de beschrijving van de werkwijze gaan we ervan uit dat een waterschap de beheerder is van een afgekeurde dijk, sluis of gemaal. Wanneer Rijkswaterstaat beheerder is, geldt een andere werkwijze.

Scope HWBP en fasering projecten

De waterbeheerders en de programmadirectie HWBP hebben andere verantwoordelijkheden als het gaat om de het proces tussen afgekeurde dijk en dijkveilig. De waterbeheerder is verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten aan de hand van de MIRT-werkwijze.

Lees meer over de scope van het HWBP en de fasering van projecten

Programmeren en begroten

De programmadirectie stelt het programma op waarin staat welke HWBP-projecten er uitgevoerd worden in de aankomende jaren. De regels om in aanmerking te komen op een plek in de programmering, staan in de kadernota.

Lees hoe de programmadirectie programmeert en begroot

Rapporteren en verantwoorden

Als alliantie zijn we transparant over de voortgang (tijd en scope) en financierbaarheid (geld) van het programma. We geven elk kwartaal inzicht in het huidige uitvoeringsjaar en kijken vooruit naar de gestelde doelen en ambities.

Lees hoe de programmadirectie zorgt voor verantwoording

Begeleiden projectteams

Bij begeleiding vindt afstemming plaats tussen projectteams van beheerders en begeleidingsteams van de programmadirectie. Wij hebben als gezamenlijk doel om tot een goede samenwerkingsrelatie te komen, om slimme dijkversterkingen te realiseren en processen effectiever en efficiënter te laten verlopen.

Lees hoe begeleidingsteams bijdragen

Subsidie verlenen

Het subsidieverleningsproces volgt de planning van een project. Aan het begin van elke fase kan een project subsidie aanvragen voor die fase. Op basis van een plan van aanpak voor de projectfase en een bijbehorende kostenraming wordt het subsidiebedrag toegekend.

Het projectteam ontvangt het subsidiebedrag als ‘voorschot’ aan het begin van de fase en is vervolgens zelf risicodragend voor mee- en tegenvallers. Aan het eind van de fase, als de resultaten behaald zijn, wordt de subsidie vastgesteld en is de subsidie definitief.

 Lees hoe projecten in aanmerking komen voor subsidie