Programmering

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) stelt  jaarlijks een ‘voortrollend’ programma op voor een periode van twaalf jaar. De eerste zes jaar zijn concreet beschreven en de tweede periode van zes jaar wordt als potloodschets opgezet. Door voortschrijdend inzicht kunnen nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen.

Prioriteren op basis van urgentie

Het leidend principe voor het opstellen van het programma is de urgentie: de meest urgente projecten komen het eerst aan de beurt. Zo kan altijd het eerst worden gewerkt aan de meest urgente dijken. De methode voor het prioriteren is op transparante wijze vastgelegd in de kadernota.

Koers voor twaalf jaar

De kadernota is het jaarlijks document waarin de spelregels voor de programmering en de financiële kaders voor de komende twaalf jaar zijn uitgewerkt. Het Programmabestuur HWBP kan zo de koers voor de programmering bepalen. Vernieuwingen in de kadernota werken door in de programmering.

Jaarlijks terugkerend proces

Het voortrollend programma is een product van de Alliantie, waarin de programmadirectie faciliteert. Het proces start met het maken van een kadernota. De financiële en inhoudelijke kaders voor de programmering staan hierin beschreven. Dan wordt een voorlopig ontwerp gemaakt aan de hand van data die de keringbeheerders verstrekken.

Dan volgt een consultatieperiode. In een gezamenlijke ambtelijke programmeersessie met alle alliantiepartners en in een bestuurlijke bespreekronde worden consultatiereacties opgehaald. Deze leiden tot een definitief programmavoorstel.

Het definitief programmavoorstel wordt opgenomen in het Deltaplan Waterveiligheid van het Deltaprogramma. De Deltacommissaris biedt het Deltaprogramma aan de minister van I&W aan. Op Prinsjesdag wordt het complete Deltaprogramma aangeboden aan de Tweede Kamer. Als laatste stelt de minister het programma definitief vast.

Cookie settings