Project Overstijgende Verkenningen (POV's)

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) heeft in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de doorontwikkeling van kennis en innovaties in zogenoemde projectoverstijgende verkenningen (POV’s). Het doel van de POV’s is om te innoveren en zo het HWBP beter, sneller en/of goedkoper te maken.

De projectoverstijgende verkenningen (POV’s) leveren veel belangrijke inzichten en experimenten op, die we direct of in de nabije toekomst in de praktijk brengen. Een aanzienlijk deel van de POV’s is afgerond of in afrondende fase. In 2019 is de aanpak van de POV’s geëvalueerd. Dit is opmaat naar wat nu de HWBP Kennis- en Innovatieagenda heet.

Hieronder vind je een beknopte samenvatting van de POV's. In het najaar van 2020 zullen we de informatie verder uitbreiden. Alle resultaten van de POV’s zullen beschikbaar komen via de Kennisbank.

POV Kabels en Leidingen

Looptijd 2017  tot en met 2020
Status

Afrondende fase

Doel

Dijkprojecten met kabels en of leidingen zijn vaak ingewikkeld en daardoor duur en tijdrovend. POV Kabels en Leidingen (POV K&L) werkt aan nieuwe producten en aan nieuwe kennis. We verbinden de werelden van waterschappen en kabels- en leidingenbeheerders om zo dijkprojecten gemakkelijker te maken.

De uitvoering is in handen van Hoogheemraadschap van Delftland.

Link

POV Kabels en Leidingen werkt aan het ontsluiten van opgedane kennis. Bekijk de uitlegvideo en het rapport Kennisdoorwerking POV Kabels en Leidingen, om de kennisdoorwerking te verbeteren. Het Veiligheidsraamwerk K&L is toegepast op de faalkansanalyse dijkontwerp Gorichem - Waardenburg.

POV Dijkversterking met Gebiedseigengrond

Looptijd  2018 tot en met 2021
Status Start tweede fase

Doel

Hoe kunnen we sneller, goedkoper én duurzamer de dijken versterken met gebiedseigen grond? Daar werkt de POV Dijkversterking met Gebiedseigen Grond (POV DGG) aan. Uiteindelijk resulteert het onderzoek in concrete instrumenten.

De uitvoering is in handen van Waterschap Limburg.

Link

Bekijk de resultaten van de eerste fase (inventarisatie en onderzoek) in het rapport of bekijk de meest recente nieuwsbrief

POV Macrostabiliteit

Looptijd  2015  tot en met 2020
Status Afrondende fase

Doel

Binnen POV Macrostabiliteit (POVM) zijn overheden, marktpartijen en kennisinstituten en overheden samen op zoek naar relevante nieuwe kennis en innovatieve oplossingen voor het faalmechanisme macrostabiliteit.

Deze verkenning heeft verschillende inzichten opgeleverd:

 • Nieuwe technische maatregelen
 • Kennis van faalmechanisme/kering

De uitvoering is in handen van Waterschap Rivierenland.

Link

Bezoek de website van de POV voor meer informatie over de onderzoeken en de resultaten.

POV Piping

Looptijd  2014  tot en met 2019
Status Afgerond

Doel

Binnen de POV Piping (POVP) zijn overheden, marktpartijen en kennisinstituten samen op zoek naar relevante nieuwe kennis en innovatieve oplossingen voor het faalmechanisme piping. Deze verkenning heeft verschillende inzichten opgeleverd:

 • Nieuwe technische maatregelen (VZG, GZB)
 • Kennis van faalmechanisme/kering
 • Kennis van alternatieve beoordeling

De uitvoering is in handen van waterschap Rivierenland. Binnenkort verschijnt het definitieve eindrapport.

Link

Bezoek de website van de POV voor meer informatie over de onderzoeken en de resultaten.

POV Voorlanden

Looptijd 2017 t/m 2019
Status Afgerond

Doel

Het doel is om ervoor te zorgen dat alle waterbeheerders van primaire waterkeringen het effect van voorlanden goed afwegen in de keuzes die zij maken. Het is namelijk belangrijk dat zij een bewuste, expliciete en traceerbare afweging maken over het wel, niet (of deels) meenemen van voorlanden in beoordelen, ontwerpen en beheren van waterkeringen.

De POV bestaat uit een inventarisatie van een achttal HWBP-projecten. De POV Voorlanden documenteert enerzijds de kennis en praktijkvoorbeelden en anderzijds deelt de POV de leerervaringen in de relevante kennisnetwerken.

De verkenning heeft de volgende inzichten opgeleverd:

 • Kennis van alternatieve beoordeling
 • Kennis van alternatieve maatregelen voor dijkversterking
 • Kennis van benodigde samenwerking/afstemming betrokkenen

Deze POV is uitgevoerd door het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Links

De opgedane kennis en inzichten zijn vastgelegd in een praktische handreiking.

POV Dijkversterking Centraal Holland

Looptijd   2014 tot en met 2018
Status

Afgerond

Doel

Het doel is om te onderzoeken hoe de inwoners van Centraal Holland het beste beschermd kunnen worden tegen hoogwater. In Centraal Holland, rond Amsterdam en Utrecht wonen meer dan 1 miljoen mensen.

Drie waterschappen werkten hiervoor samen: De Stichtse Rijnlanden, Rijnland en Amstel, Gooi en Vechtstreek.

Links

De opgedane kennis is vertaald in het HWBP-project Sterke Lekdijk

POV Vechtstromen

Looptijd 2017 tot en met 2019
Status Afgerond

Doel

Waterschap Vechtstromen, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Provincie Overijssel en de Duitse waterbeheerders onderzoeken wat de beste en meest doelmatige oplossingen zijn voor de waterveiligheid van De Vecht anders dan alleen de traditionele dijkversterking.

De verkenning heeft de volgende inzichten opgeleverd:

 • Kennis van alternatieve maatregelen voor dijkversterking
 • Kennis van benodigde samenwerking/afstemming betrokkenen

Link

Bezoek de website van de POV voor meer informatie over de onderzoeken en de resultaten.

POV Waddenzeedijken

Looptijd   2014  tot en met 2018
Status

Afgerond

Doel

Binnen deze POV onderzoeken we innovatieve oplossingen, zodat wij noodzakelijke verbeteringen aan de waddenzeedijken sneller en goedkoper uit kunnen voeren.

De verkenning heeft de volgende inzichten opgeleverd:

 • Kennis van kwaliteit kering
 • Kennis van benodigde samenwerking/afstemming betrokkenen

Drie waterschappen werkten hiervoor samen: Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân.

Link

Bezoek de website van de POV voor meer informatie over de onderzoeken en de resultaten.