POV Kabels en Leidingen (POV K&L)

De Projectoverstijgende Verkenning Kabels en Leidingen verbindt de werelden van waterschappen en netbeheerders om samen kabels en leidingen zorgvuldig, toekomstbestendig en veilig in te passen bij dijkversterkingen tegen de laagst maatschappelijke kosten.

Waarom doen wij deze projectoverstijgende verkenning?

De ervaring leert dat het inpassen van kabels en leidingen bij dijkprojecten veel tijd en geld kost en tot grote risico’s leidt. Bij dijkversterkingen onderschatten we wat ervoor nodig is om kabels en leidingen tijdig te verleggen of in te passen in de nieuwe dijk. Daarnaast realiseren dijkbeheerders zich lang niet altijd hoe belangrijk de leveringszekerheid voor de netbeheerder is. De POV Kabels en Leidingen is in het leven geroepen om de verschillende partijen te verbinden en om kennis te ontwikkelen om zo met elkaar efficiënter risico’s te verminderen.

Bekijk ook de onderstaande animatie.

Animatie POV Kabels en leidingen

VOICE-OVER: Je ziet ze niet maar in Nederland liggen duizenden kilometers kabels en leidingen ook in onze dijken.
Dijkprojecten met kabels en leidingen zorgen vaak voor veel gedoe.
Zo vormt late communicatie tussen de betrokken partijen voor vertraging extra kosten en frustratie.
Met de producten van de POV Kabels & Leidingen kunnen jij en andere betrokkenen vanaf het begin samen risico's voorkomen.
Met kennis uit de praktijk hebben we een stappenplan ontwikkeld.
Dit biedt handvatten om elkaar tijdig te vinden en zo op de cruciale momenten de juiste stappen te nemen tijdens jouw project.
Daarnaast is er het nieuwe Veiligheidsraamwerk Kabels & Leidingen.
Dit geeft je meer inzicht in het effect van kabels en leidingen op de dijkveiligheid.
De methode blijft in ontwikkeling voor een bredere toepasbaarheid.
Met de producten van de POV Kabels & Leidingen kunnen we samen een toekomst creëren zonder onnodige verleggingen.

(Het logo van POV Kabels & Leidingen. Beeldtekst: Onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het logo van het HWBP.)

Waarom hebben we dit project?

Deze POV biedt oplossingen vanuit de behoefte uit de praktijk. De vraag gestuurde werkwijze levert innovaties op die direct toepasbaar en ook nog eens goedkoper zijn. Het netwerk POV Kabels en Leidingen omvat intussen meer dan 1200 betrokkenen.

©het Kadaster

Wat is het beoogde eindresultaat?

1. Nieuwe rekenmethodiek ontwikkeld en met succes toegepast.

Het ontwerp van een dijkversterking met kabels en leidingen vraagt om een integrale aanpak waarbij de faalkans van de kabels en leidingen en de faalkans van de waterkeringen in samenhang worden beschouwd. Voor zo’n integrale aanpak bestaat nog geen uitgewerkte methodiek.

In de POV Kabels en Leidingen is op basis van het nieuwe veiligheidsraamwerk Kabels en Leidingen een innovatieve integrale aanpak uitgewerkt. De POV Kabels en Leidingen levert als eindproduct onder meer het ‘Handelingsperspectief veiligheidsrisico voor dijkprojecten met kabels en leidingen’ op waarin alle ontwikkelde en opgedane kennis met het nieuwe veiligheidsraamwerk wordt ontsloten en in samenhang wordt gepresenteerd.

Denk hierbij aan de te hanteren systematiek en aan eenvoudige rekenregels (filters) voor parallelle lagedrukleidingen. Ook komt er een generieke inhoudelijke aanpak van grof naar fijn voor dijkprojecten met kabels en leidingen in de vorm van een stappenplan.

2. Concrete aanpak voor dijkbeheerders en netbeheerders

Het Stappenplan samen sterk beginnen biedt een concrete aanpak voor dijkbeheerders en netbeheerders om vroegtijdig bij een dijkversterking aan tafel te gaan.Het stappenplan geeft tips en handvatten voor elke fase in een dijkversterkingsproces om vroegtijdig gezamenlijk de juiste keuzes te maken en risico’s te voorkomen.

3. Landelijke strategische samenwerking

De POV Kabels en Leidingen werkt aan de oprichting van een landelijke strategische samenwerking Kabels en Leidingen die in de toekomst de werkwijze van de POV Kabels en Leidingen voortzet. Hierbij zijn zowel waterschappen als netbeheerders vertegenwoordigd.

©Rijkswaterstaat

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

De stuurgroep POV Kabels en Leidingen bestaat uit het Hoogheemraadschap van Delfland (trekker en voorzitter), Waterschap Rivierenland, Waterschap Hollandse Delta, Waterschap Limburg, Platform Netbeheerders, Provincie Zuid-Holland, Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord Holland (PWN) en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

De POV Kabels en Leidingen heeft innovaties ontwikkeld voor Waterschap Rivierenland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Vallei en Veluwe en Waterschap Limburg.