Faalkansanalyse dijkontwerp Wolferen-Sprok met kruisende gasleiding A-505

De POV Kabels & Leidingen heeft als belangrijkste doel om de risico’s van kabels en leidingen bij dijkversterkingsprojecten in beeld te brengen, zodat indien nodig maatregelen genomen kunnen worden. De uitwerking van het referentieproject met een kruisende gasleiding dient ter ondersteuning van de besluitvorming in het dijkverversterkingsproject Wolferen-Sprok, en ter illustratie van de methodiek voor het bepalen van de faalkans van waterkeringen met kruisende gasleidingen.

Binnen het dijkversterkingstraject Wolferen-Sprok bevinden zich meerdere leidingkruisingen, waaronder de Gasunie-leiding A-505.De dijkversterking zal, naast een extra belasting op de leiding door het gewicht van de aan te brengen grond, vooral zorgen voor extra grondvervormingen.

De leiding zal in de nieuwe situatie moeten voldoen aan de eisen van de NEN 3650 reeks waaronder de NEN 3651. De leidingen kruisen de dijk onder het ‘ontwerppeil’ (WBN, waterstand bij norm). Daarom eist de NEN 3651 volgens de standaardprocedure in principe een damwandconstructie of een kistdam.

Voorliggende studie heeft als doel om te onderzoeken of een dijkontwerp zonder damwand of kistdam voldoet aan de waterveiligheidseisen gerelateerd aan de toelaatbare overstromingskans. Hiervoor is een integrale faalkansanalyse van de waterkering uitgevoerd, inclusief de invloed van falen van de gasleiding, voor de situatie van het geplande dijkontwerp met aanleg van een berm ter plaatse van de binnenteen van de waterkering.