Dijkwerkers: werken aan waterveiligheid, dát doen we samen!

Het nieuwe dijkdenken is slim samenwerken en de dijk niet als afzonderlijke waterkering zien.

In Nederland zijn wij nooit klaar met het werken aan waterveiligheid. Met een opgave van 1100 kilometer dijkverbetering in meer dan 300 projecten hebben wij een enorme impact op ons land. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma vindt de Nederlandse dijk, de oudste vinding van ons land, opnieuw uit. Deze nieuwe Nederlandse dijk noemen we de Dijk 3.0. Het biedt bescherming tegen overstromingen, past naadloos in het landschap en voegt maatschappelijke waarde toe voor gebruikers. Want een dijk is meer dan een waterkering alleen. Door krachtenbundeling binnen de alliantie van waterschappen en Rijkswaterstaat maken wij het verschil. Op volle kracht maken wij een enorme professionaliseringsslag in onze complexe waterveiligheidsopgave. Noem het een systeemsprong. Want we moeten de dijken van Nederland op een slimmere en innovatieve manier sterker maken, met minder geld. Dit lukt alleen als we slim samenwerken, over de grenzen van onze organisaties heen. Zo creëren we een sterke watersector. Op deze manier creëren wij meerwaarde voor de watersector. Zowel nationaal als internationaal. Dat is het nieuwe dijkdenken: slim samenwerken en de dijk niet als afzonderlijke waterkering zien.

Dijkwerkers

Wij zijn dijkwerkers. Al eeuwen lang, en dat zullen we in de toekomst blijven doen. Wie Nederland van boven bekijkt ziet dat Nederland bestaat door en van dijken. We versterken dijken, verplaatsen dijken, bedenken nieuwe dijken. En dit doen we samen.
Dijkwerkers heb je dan ook in alle soorten en maten. Waterschappen, Rijkswaterstaat, het bedrijfsleven, kennisinstituten en betrokken bewoners. Allemaal werken we mee aan een sterke watersector. Want wij zijn de watermanagers van de wereld.

Bestuursakkoord water
Het bestuursakkoord water uit 2011 is de oorsprong van onze alliantie. De waterschappen en Rijkswaterstaat zijn sindsdien steeds meer gericht op samenwerking in de bescherming tegen hoogwater. Met oog voor het beste uit beide werelden, lokale inkleuring, gelijkwaardigheid en een focus op de gezamenlijke doelstelling. De gedeelde ambitie is de motor van de alliantie en geeft ons energie. Energie om er samen een succes van te maken. En wie bedoelen we nou precies met de alliantie? Iedereen die een actieve bijdrage levert aan het behalen van de doelstellingen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma behoort tot onze alliantie. De alliantie, dat ben jij, samen met anderen.

Gedeeld eigenaarschap
In het Hoogwaterbeschermingsprogramma dragen de waterschappen en Rijkswaterstaat gezamenlijk en gelijkwaardig financieel bij aan de dijkrekening. Die solidariteit als verbindende factor mag niet onvermeld blijven. De voornaamste reden om krachten te bundelen, is de complexiteit en enorme omvang van onze opgave. Deze kunnen wij simpelweg niet zonder elkaar uitvoeren. Juist omdat het zo ingewikkeld is heb je elkaar nodig. In de alliantie staan we sterk en gaan we altijd samen richting oplossing. De waterschappen zijn experts in techniek en lokaal omgevingsmanagement en Rijkswaterstaat in contractmanagement en projectbeheersing. Met deze gecombineerde kennis zijn we op weg naar excellentie zonder onderscheid.

Indrukwekkende resultaten

Wat kunnen we met onze gezamenlijke ambitie bereiken? Rond 2020 hebben we zo’n 300 kilometer aan nieuwe waterveiligheid in realisatie voor een bedrag van 1 tot 1,5 miljard euro. Dat staat gelijk aan de lengte van 7 marathons! En, dat is dezelfde afstand van Utrecht naar Luxemburg. Bovendien is dat veel meer dan de 100 kilometer bij aanvang van het Hoogwaterbeschermingsprogramma was bedacht. Daar mag jij als belangrijke schakel in de alliantie best trots op zijn. Tegelijkertijd liggen er nog flinke uitdagingen in het verschiet. Hebben we genoeg flexibele capaciteit, zowel kwalitatief als kwantitatief? Is onze beheersing op een juiste manier ingericht? Deze uitdagingen vragen om continue professionalisering van onze samenwerking, op het gebied van innovatie, beheersing en nieuwe contractvormen.

De onmisbare dijkwerkers
Wie hebben we daarvoor nodig? De alliantie staat of valt met de mensen die erin samenwerken: de dijkwerkers. Jij bent als dijkwerker één van de onmisbare schakels in de alliantie en een uitvoeringspartner van waterveiligheid. Vanuit jouw eigen expertise en verantwoordelijkheid draag je bij aan de gezamenlijke doelstelling van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Als geen ander weet je dat er permanent gewerkt moet worden aan de belangrijkste uitvinding van Nederland: de dijken. Zonder stevige en betrouwbare dijken is wonen en ondernemen in Nederland onmogelijk. Van deze noodzaak maken wij een kans. Wij zijn de watermanagers van de wereld geworden. Precies om deze reden doet het werk van de dijkwerkers ertoe.

Naar een hoger plan
En dat is pas het begin. De missie van de alliantie is het beschermen van Nederland tegen het water door te anticiperen op de stijgende zeespiegel en het veranderende klimaat. Deze missie kan alleen succesvol zijn als je open staat voor elkaar, je kwetsbaar opstelt, kennis deelt en je bovendien mag vergissen. Dit alles daagt ons uit in het lerend vermogen. Met ruimte voor innovatie, creativiteit, meekoppelkansen, ruimtelijke kwaliteit en een nieuwe generatie waterbouwers.
Want de waterbouwsector zal de komende jaren, met het oog op de gevolgen van klimaatverandering, namelijk een forse groei doormaken. In 2016 vieren we met elkaar het eerste lustrum van onze samenwerking. Nu is het moment aangebroken om de alliantie naar een hoger plan te tillen. Want, hoe professioneler we binnen de alliantie werken, des te meer kunnen we het beste uit onszelf en de markt halen. Deze Dijkwerkersdag vormt een mooie gelegenheid om hierin samen met jou een volgende stap te zetten.